مجله جمعیت- درباره نشریه
فصلنامه جمعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

پس از طرح مسئله جمعیت در سال 1367 و تحکیم جایگاه امور مربوط به جمعیت نیاز به انعکاس کامل نظرات متخصصان جمعیت شناسی و پی گیری روند تحولات بعدی جمعیت محسوس بود در همین راستا و با هدف نهادی کردن فعالیت جمعیت شناسان و برقراری رابطه آنان با تصمیم گیران و نیز کمک به توسعه فعالیتهای علمی در زمینه جمعیت به پیشنهاد دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و همکاری تعدادی از متخصصان جمعیت شناسی و تائید مسئولین محترم سازمان ثبت احوال کشور چهارچوب اجرائی انتشار نشریه حاضر فراهم گردید. و مقرر شد هر فصل یک شماره تهیه و ارائه شود.

مطالب فصلنامه کلاً با توجه به محور قراردادن مباحث جمعیت و رعایت موازین علمی انتخاب می گردند و طی آن سعی       می شود که علاوه بر تحقیقات جمعیت کشورهای دیگر نیز مطالبی درج گردد. سازمان ثبت احوال امیدوار است که مطالب فصلنامه بتواند تحولات جمعیت کشورهای منطقه را با انعکاس نظرات متخصصان خود آنان و سایر صاحبنظران فراهم ساخته و بدینوسیله گامی در جهت زمینه سازی توسعه این کشورها و منظور کردن هر چه بیشتر برنامه ریزی جمعیتی در توسعه اقتصادی اجتماعی کمک نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب