مجله جمعیت- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور

مدیر مسؤول: دکتر علی اکبر رحمانی

سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی

اعضای هیأت تحریریه:

- دکتر ناصر تکمیل همایون (استاد جامعه شناسی و تاریخ معاصر ایران)

دکتر حبیب اله زنجانی (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر حسن سرائی (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سید محمد سیدمیرزایی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمد تقی شیخی (استاد دانشگاه الزهرا)

-دکتر احمد کتابی (استاد پژوهشگاه علوم انسانی)

دکتر محمد میرزایی (استاد دانشگاه تهران)

داوران:
دکتر شهلا کاظمی پور (دکتری جمعیت شناسی)
دکتر جواد شجاعی، (دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران)
دکتر محمود مشفق، (دکتری جمعیت شناسی)
دکتر نادر مطیع حق شناس، (دکتری جمعیت شناسی)
دکتر علی قاسمی اردهائی، (دکتری جمعیت شناسی)
دکتر علی رضا ساجدی، (دکتری آمار)
دکتر وحید مهربانی، (دکتری اقتصاد)
دکتر رضا نوبخت، (دکتری جمعیت شناسی)
دکتر جعفر کرد زنگنه، (دکتر جمعیت شناسی)
دکتر مهدی احراری، (دانشجوی دکترا اقتصاد نفت و گاز)

نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب