مجله جمعیت- اخبار نشریه
کتاب سیمای طلاق در ایران 1396 به چاپ رسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

به دنبال انتشار الکترونیکی این کتاب در وبگاه دفتر آمار جمعیتی و استقبال مخاطبان هدف، نسخه‌ی نهایی کتاب (در شمارگان محدود) چاپ و  منتشر شد. این کتاب ضمن معرفی شاخص‌های علمی مناسب برای تحلیل داده‌های طلاق، سعی دارد با ارائه‌ی آمارهای بازبینی شده‌ی ازدواج و طلاق در ایران 1396، همراه با میزان‌های استاندارد شده‌ی طلاق به تفکیک استان‌ها، سیمای درستی از طلاق در ایران را به مخاطبان ارائه نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب