مجله جمعیت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/15 | 

راهنمای تنظیم مقاله

لطفا در ارسال مقاله های علمی و پژوهشی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریع تر صورت پذیرد.

*      چکیده ای از مقاله را در حدود 200 الی 250 کلمه، به دو زبان فارسی و انگلیسی ضمیمه مقاله کنید که در آن، موضوع مقاله، روش پژوهش و مهمترین نتایج آن آورده شده باشد.

*      صفحه اول مقاله (چکیده) به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی باشد. رتبه علمی مولف و یا مولفین در پاورقی صفحه چکیده درج گردد.

*      واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود.

*      مقدمه بهتر است در یک صفحه تهیه شود. در مقدمه شرح و بیان مساله پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف مباحث ذکر گردد.

*      مقاله دارای مسئله، چارچوب نظری و فرضیات پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری باشد.

*      منابع در داخل پرانتزی در پایان نقل قول و یا موضوع آورده شود.

*      معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی آورده شود.

*      در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و لاتین، جداگانه به صورت زیر ارائه شود:

(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار) عنوان کتاب یا مقاله، مترجم: نام و نام خانوادگی مترجم، شهر محل نشر، نام نشر، نوبت چاپ.)

*      فایل مقاله در فرمت word آماده شده باشد

*      حجم مقاله تایپ شده از 20 صفحهA4  تجاوز نکند. (نازنین 14)، فاصله خطوط 1.15 و حاشیه از چهار طرف cm 2 باشد.

*      نقل مطالب فصلنامه (نوشته، عکس، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل آورده شود و به شکل عکس و یا تصویر در مقاله آورده نشود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب